„Táltos Autósiskola”

Adatvédelem

Táltos Autósiskola 2018 Adatvédelmi Tájékoztatója

Tisztelt Tanulóink!

Jelen ismertetőnkben Tájékoztatjuk önöket arról, hogy 2018 05.25- től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személynek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívüli helyezéséről (továbbiakban Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében Európa szerte és minden szektorban felváltja a hatályos jogszabályokat. Ennek következtében Magyarországon adatvédelmi kérdésekben már nem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény az irányadó, hanem a GDPR. Emiatt módosul a tanulói szerződés és tanulói tájékoztató Adatvédelmi Előírásai.

A GDPR legfontosabb célja, hogy egységesítse a korábban eltérő adatvédelmi tagállami szabályokat, megteremtve ezzel a lehetőséget arra, hogy európai szinten egységes adatkezelési szabályrendszer kialakításának, mégpedig általánosan, minden ipari és szolgáltatási szektorban. A jogalkotó legfontosabb célkitűzése e körben, hogy biztosítsa az adatkezeléssel érintettek jogainak magas szintű és hatékony védelmét, valamint, hogy az adatkezelői adatfeldolgozói tevékenységet ellátó szervezeteket ennek megfelelő és átlátható (adatvédelmi) működésre ösztönözze.

Mivel Autósiskolám kölcsönös bizalmon alapuló és jó kapcsolat kialakítására törekszik a tanulói jogok biztosítására és a jogszabályi megfelelésre, ezért átláthatóvá teszi a tanulók adatainak kezelését érintő tevékenységet és elérhetővé teszi a szabályrendszerét.

 • Autósiskola cégadatai: (adatkezelő)
 • Autósiskola neve: Táltos Autósiskola (adatkezelő 1.)
 • Burucs András egyéni vállalkozó
 • Autósiskola iskolavezetője: Burucs András
 • Autósiskola adatkezelő és adatkezelő képviselője
 • Telephely: 1118 Budapest Alsóhegy u.48.
 • Adószám: 41614590-1-43
 • Telefon: 06-20-447-8888
 • Kovács Dorottya irodavezető (adatkezelő 2.)
 • Autósiskola telephelye ügyfélfogadási időben
 • Tel: 06-70-776-3881

Adatkezelés célja:

 • 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy a rá bízott személyes adatokat tekintve a lehetőségeihez mérten körültekintően jár el és az adatkezelést jóhiszeműen csak a szakhatóság által kötelező minimumnak megfelelően kezeli és rögzíti a (tanuló és autósiskola) közötti szerződésben
 • 2. Adatkezelés célja a közlekedési szakhatóság (Budapest Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály, melynek címe
 • Budapest XI. ker. Petzvál József u. 39.) által előírt a tanuló és autósiskola kötött szerződésben B-kategóriás járművezetéshez és vizsgákhoz szükséges a tanuló személyes adatainak kezelése.

Adatkezelés jogalapja:

 • - a szerződés teljesítése
 • - kapcsolattartás
 • - illetékes szakhatóságnak nyújtott adatszolgáltatás
 • Adatszolgáltató: az autósiskola tanulója (minimális adatai)
 • Tanuló neve
 • Tanuló születési helye, ideje
 • Anyja leánykori neve
 • Tanuló telefonszáma
 • Elérhetősége email cím
 • Lakcíme
 • Tartózkodási lakcím
 • Személyi ig. azonosító száma
 • Állampolgársága
 • Adatfelhasználó: a közlekedési szakhatóság:
 • 1.Budapest Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály, Budapest, 1113 Budapest Petzvál József u,39 (továbbiakban szakhatóság)
 • 2. a szakhatóság által ellenőrzött és névjegyzékbe vett autósiskola elméleti és gyakorlati szakoktatói.
 • 3. e-learning oktatásnál a szakhatóságnál akkreditált zárt management rendszerben működő, ellenőrzött névjegyzékbe vett E-educatio Információtechnológia Zrt.

Adatkezelő a vele szerződő természetes személyt tájékoztatja arról, hogy személyes adatait szerződés teljesítése címén kezeli.

 • 1. Az adatkezelés jogalapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikk (1) b) pontja, amelynek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • 2. A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintett hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.
 • 3. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.
 • 4. A személyes adatok címzettjeinek köre: az autósiskola vezetője, az autósiskola ügyfélszolgálati feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, szakoktatói adatfeldolgozói.
 • 5. A kezelt személyes adatok köre a tanuló neve, születéskori neve, születési hely és dátum, anyja leánykori neve lakcím, tartózkodási cím telefonszám, e-mail cím, állampolgárság, személyi igazolvány vagy útlevél azonosító száma.
 • 6. Az adatkezelés helye: a Társaság székhelye.1118 Bp. Alsóhegy u. 48. als. 1.
 • 7. Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.
 • 8. Adatkezelő tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt, hogy az adatkezelő honlapján adatkezelési tájékoztató további információkkal szolgál személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól.
 • 9. Adatkezelővel (autósiskola) szerződő természetes személy (tanuló) nyilatkozik, hogy adatkezelő tájékoztatását megértette és tudomásul vette.

A tanuló (adatszolgáltató) jogai:

 • - Szerződéses tanulóink tájékoztatást kérhet az autósiskolától a személyes adatairól amennyiben igazolja, hogy ő az adat birtokosa.
 • - A tanuló által megadott adatokról, az adatkezelőtől hozzáférést kérhet ügyfélfogadási időben a papíralapú szerződés eredeti példányáról.
 • - A tanuló személyes adat alanyaként, kérheti személyes adatainak helyesbítését, módosítását harmonizálva a közlekedési szakhatóságnál történő változtatásokkal összhangban, amit csak személyazonosságot igazoltan a közlekedési felügyeletnél is kezdeményez.
 • - A tanuló személyes adatainak hordozása az autósiskolánál kötött szerződés másodpéldányának tanuló általi átvételével megvalósul teljesül, mindkét fél aláírásával hitelessé válik.
 • - a tanuló panasztételhez és jogorvoslattal is élhet
 • - adatvédelmi incidens esetén tájékoztatási jogával élhet

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel: +36 (1) 391-1400 honlapelérés: www.naih.hu

Hatályba lépés és alkalmazás napja:
2018 május 25.
Burucs András Egyéni Vállalkozó